Methoden

GEAImproveMetaPlan

General Enterprise Architecting (GEA)

Een goed niveau van samenhang in een organisatie is voorwaarde voor excellent presteren. Hoe nu de samenhang in een organisatie te beïnvloeden? Hoe hier bewust op te sturen?
De antwoorden op deze vragen zijn vormgegeven in het stuurinstrument GEA (General Enterprise Architecting). Kort samengevat ondersteunt GEA de organisatie als volgt.
De CEO maakt met zijn topspelers een samenhangend stelsel van afspraken. Een belangrijke afspraak daarvan is dit stelsel van afspraken toe te passen op het formuleren van antwoorden op majeure bedrijfsvraagstukken. Dit toepassen leidt tot integrale oplossingsrichtingen én aanpakkeuzen op voornoemde bedrijfsvraagstukken. Hierdoor wordt de samenhang in een organisatie permanent behouden danwel versterkt. Wij noemen deze werkwijze “sturen op samenhang”. Het gehele concept bevat een visie, een structuur, een uitwerking naar uit te voeren activiteiten, op te leveren producten, benodigde competenties, taakgebieden en rollen. Wij noemen dit concept het stuurinstrument GEA.

GEA is daarbij gepositioneerd ten opzichte van vijf andere stuurinstrumenten. Dit zijn Balanced Scorecard, INK, 7S-model, Ex ante uitvoeringsanalyse en het Vier fasen model. Hierbij zijn de verschillen en overeenkomsten van GEA met deze instrumenten belicht, alsook de toegevoegde waarde van GEA in het geval van een gecombineerde toepassing. GEA is tot stand gebracht in een 6 jarig innovatieprogramma door een 20-tal grote organisaties uit het bedrijfsleven, overheid en wetenschappelijke wereld en in februari 2009 gepubliceerd. De wetenschappelijke onderbouwing is in 2013 door middel van een promotieonderzoek afgerond.

download hier de brochure.

IMPROVE (Interactieve Methode voor Proces Verbetering)

is een methode waarmee bedrijfsprocessen en de daarmee samenhangende informatievoorziening binnen een organisatie doorgelicht en verbeterd worden. Het is een interactieve aanpak waarbij de medewerkers van de betrokken organisatie, als materiedeskundigen, een centrale rol spelen. Deze aanpak is in veel organisaties succesvol toegepast.

Het doel van IMPROVE is: “verbetering van de bedrijfsprocessen”.
De aanleidingen tot de verbetering kunnen vele zijn. In de praktijk ontstaan deze aanleidingen vaak vanuit een streven naar efficiencyverbetering of het moeten voldoen aan hogere effectiviteitscriteria. Ook is een belangrijke bron tot verbetering vaak gelegen in een niet optimaal functionerende (geautomatiseerde) informatievoorziening.
In al deze situaties dienen de relevante bedrijfsprocessen grondig onder de loupe genomen te worden, verbeteracties te worden gedetecteerd en doorgevoerd. Deze verbeteracties kunnen de bedrijfsprocessen zelf betreffen, de besturing ervan, de arbeidsverdeling, de (geautomatiseerde) informatievoorziening, alsook actoren in de externe omgeving.
Met name in situaties waarbij het bereiken van draagvlak en betrokkenheid ten behoeve van veranderingstrajecten belangrijk is, is IMPROVE de methode.
Op basis van deze doorlichting kunnen onder andere de volgende vragen beantwoord worden:

  • hoe zien de huidige/toekomstige bedrijfsprocessen eruit?
  • wat zijn de knelpunten binnen deze processen?
  • hoe geven wij ketenintegratie gestalte?
  • in hoeverre ondersteunt de huidige informatievoorziening / automatisering deze bedrijfsprocessen?
  • welke eisen / wensen zijn er te stellen aan de toekomstige informatievoorziening / automatisering?

download hier de brochure.

Metaplan

is een methode voor het faciliteren van workshops en groepsbijeenkomsten, gericht op het creëren van een gezamenlijk begrip,  gemeenschappelijke doelstellingen en gedragen oplossingen. De Metaplan methode is met name sterk in het betrekken van alle deelnemers en hun meningen, zodat de oplossingen die bepaald worden een groot draagvlak hebben. Visualisatie van onderwerpen speelt een belangrijke rol om de bijeenkomst te structureren en de snelheid erin te houden. De Metaplan methode is in de jaren ’70 ontwikkeld door Wolfgang en Eberhard Schnelle. Metaplan is een sterke methode om snel, samen te beslissen.

Wilt u meer weten over deze methode?

Comments are closed.